Правилник УДВР
ПДФ  Array Печат Array
Начало на статията
Правилник УДВР
Правилник УДВР
Правилник УДВР
Правилник УВДР
Всички страници

                3. уведомително писмо от родител/настойник:  

- до 3 дни в една учебна година – с предварително уведомяване от родителя на класния ръководител – в деня на явяването си в канцеларията на училището.

- от 4 до 10 дни в една учебна година – с предварително уведомяване на класния ръководител от родител. Разрешението на директора на училището става въз основа на уведомително писмо от родителя, подписано от класния ръководител и представено в канцеларията на училището в дена на явяването на ученика. 

- над 10 дни в една учебна година – с предварително уведомяване на класния ръководител от родител и въз основа на уведомително писмо от родителя, подписано от класния ръководител, представено в канцеларията на училището в дена на явяването на ученика и представено за решение на ПС от класния ръководител.

                (2). Неизвинени отсъствия:

                1. Отсъствието на ученика от час без извинителна причина е неизвинено отсъствие. Закъснение до 15 минути от три учебни часа е едно неизвинено отсъствие.

                2. Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка (1/2 от хорариума по предмета или общия хорариум, което е пречка за установяване степента на овладяност минимума от знания и умения според ДОИ) полага изпити в условия и ред, определен от Директора на училището, по предложение на педагогическия съвет.

                3. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

                Чл. 125. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

                1. забележка;

                2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време

                3. предупреждение за преместване в друго училище;

                4. преместване в друго училище;

                5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

                (2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 са съобразени с естеството и интензивността на възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не унижават тяхното достойнство. Видовете дейности са: почистване района на училището; окопаване на градинки; почистване на класни стаи, лаборатории и физкултурен салон; работа в библиотеката; боядисване на открито, като вида на дейността е конкретизирана в доклада за наказание.

                (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище от Директора до отпадане на основанието за отстраняването му по предложение на учителя, констатирал нарушението. Класният ръководител се уведомява и същия в деня на нарушението в писмен вид в ученическата книжка уведомява родителя.

                (4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Отстраненият ученик е длъжен да се яви пред директора или помощник директора, след което отива на определеното за целта място и остава там до края на часа в присъствието на дежурен учител. При неявяването на ученика подлежи на наказание по чл.125, ал.1.

                (5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

                (6) Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

                Чл. 126. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

                (2) Мерките по чл.125, ал.5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 125, ал.1.

                (3) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 125, ал. 1 и на мярката по чл. 125, ал. 5 се определя докладчик, който може да бъде класния ръководител или учител. Докладът е в писмен вид.

                (4) Преди налагане на наказанията по чл. 125, ал. 1, т.2-5 и на мярката по чл. 125, ал. 5 директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

                (5) Преди налагане на наказание по чл.125, ал.1, т.2-5 и ал.5 ПС изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата свързани с конкретното нарушение.

(6) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

                (7) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник.

                (8) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

                (9) Преди налагане на наказанията по чл. 125, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 125, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

                (10) Преди налагане на наказанията и мерките се взема мнението на класния ръководител на ученика.

                Чл. 127. (1) Наказанията и мерките са временни.

                (2) Срокът на наказанието по чл. 125, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 125, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

                (3) Когато наказанията по чл. 125, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

                (4) Срокът на мярката по чл. 125, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

                Чл. 128. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

                (2) Наказанията по чл. 125, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

                (3) Стипендии се отнемат при наложени наказания по чл.125, ал.1, т.2-5 и ал5. Класният ръководител уведомява касиера на училището.

                (4) Детските надбавки се спират при допуснати 5 неизвинени отсъствия в един календарен месец. Класният ръководител уведомява касиера на училището.

(4) Наказанията по чл. 125, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им са:

                - от 5 до 8 неизв. отсъствия      - чл.125, ал.1 т.1;

                - от 8 до 12 неизв. отсъствия    - чл.125, ал.1 т.2;

                - от 12 до 15 неизв. отсъствия  - чл.125, ал.1 т.3.

                - над 15 неизв. отсъствия          - чл.125, ал.1 т.4, т.5

                (5) Мярката по чл. 125, ал.4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

                (6) Срокът на мярката по чл. 125, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

                (7) Видът и срокът на мерките по чл. 125, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

                Чл. 129. (1) Наказанието по чл. 125, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 125, ал. 1, т. 2 - 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

                (2) Мярката по чл.125, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл.125, ал.5 и 6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

                Чл.130.(1) Ученици могат да се преместват в паралелка на същото или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище.

                (2). Преместването на учениците се извършва както следва:

                1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок – по същия профил или професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

                2. след успешно завършен клас при смяна на:

                а) профила или професията съответно с друг профил или професия;

                б) профила с професията;

                в) професията с профил или с непрофилирана паралелка;

                г) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

                (3). При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище

                Чл.131. При преместване Директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от Директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика.В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл.40, ал.2 и 3 от ППЗНП.

                Чл.132. (1) Учениците не могат да се преместват:

                1. в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил;

                2. в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия; профил с професия; непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

                (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 125, ал. 1, т. 4.

                Чл.133.(1) Завършването на гимназиален клас – ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас се удостоверява с ученическа книжка.

                (2). На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас и характеристика.

                Чл.134. Учениците се записват в по-горен клас след успешно приключване на учебната година, удостоверено с ученическа книжка или удостоверение за завършен съответен клас – за друго училище, характеристика и молба, в която се посочват ЗИП и СИП за следващата учебна година.

                Чл.135. Условията и редът за завършване на ХІІ клас се определят с ППЗНП /Чл.56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65/.

РАЗДЕЛ ІІІ

УЧЕНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

                Чл.136.(1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

                (2). Самостоятелната форма на обучение се организира за:

                1.Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на ПС.

                2.Лица навършили 16 годишна възраст.

                (3). Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на Директора на училището. Учениците, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма подават заявления до Директора на училището до 14 септември на съответната учебна година.

                Чл.137.(1) Учениците, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение при условията на чл.83, ал.2 и чл.84, ал.2, т.1 от ППЗНП, както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл.80, 81, 82, 83 и 84 от ППЗНП, подават писмено заявление до Директора на училището.

                (2). Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, могат да я променят в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:

                1.от дневна, вечерна или задочна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение;

                2.от дневна във вечерна форма на обучение;

                (3). За промяна на формата на обучение Директорът издава заповед.

                Чл.138.(1) Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която се поставят задачи и се осъществява контрол върху подготовката чрез кореспонденция.

                (2). Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни технологии.

                (3). Кореспондентската и дистанционна форма на обучение се организира при условия и ред определени с наредбата на министъра на МОМН

                Чл.139. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Р А З Д Е Л   ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ, ТУРИЗЪМ, СПОРТ, УЧЕБНИ ЕКСКУРЗИИ, ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ И ДР.

                Чл.140. Условията и реда за организиране и провеждане на извънкласни форми в ПГХиХВТ „Д.И.Менделеев”-гр.Варна се осъществява съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организирането и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм

                (1).Родителите на учениците от ПГХиХВТ “Д.И.Менделеев” задължително се уведомяват за предстоящите мероприятия (екскурзии, модули по ФВС, учебни и производствени практики, извън класни дейности др.) за текущата учебна година, залегнали в учебната програма по специалните предмети. Като съгласието на родителите се документира в писмен вид.

(2). В организираните мероприятия се изисква застраховане на учениците.

                (3).Класните ръководители и учителите, които участват в дейностите, следва със съгласието на родителите да са осведомени по въпроси, важни за здравето и поведението на учениците.

                (4).Изведените практики и учебни екскурзии се предвиждат в плана на учителите и училището за съответната година, като се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават от Директора.

                (5).Учебните и производствени практики са провеждат в учебно време, с писменото разрешение на Директора и заповед за провеждането им. Производствените екскурзии се провеждат в учебни и неучебни дни или по време на ваканции след проучване на фирмите и съгласувано с родителите и училищното ръководство. За провеждането на дейностите в учебни дни, директорът на училището писмено иска разрешение от Началника на РИО. След съгласуване с Началника на РИО, Директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание. Директорът издава заповед за провеждане на дейността.

                (6). Изборът на лицензиран туроператор се съгласува писмено с Регионалния център за отдих, възстановяване и спорт

                (7). Във връзка с организирането и провеждането на екскурзии Директорът, като орган за управление на училището и обслужващото звено, осигурява следните документи:

                1.Заповед за провеждане на екскурзията относно: време, маршрут, ръководител на екскурзията, ръководител на групите, задължения на участниците;

                2.Копие от текста на инструктажа по безопасност и култура на поведение по време на провеждане на дейностите;

                3.Списък на учениците и ръководителите, заверен с подписа на Директора и печата на училището със следните данни: дата на раждане, клас, подпис на всяко лице за проведен с него инструктаж;

                4.Копие от офертата, съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ;

                5.Копие от лиценза на туроператора или туристическия агент;

                6.Копие от договора с туроператора, съгласно чл.30, ал.2 и ал.3 от ЗТ;

                7.Копие от полицата между туроператора и застрахователната компания;

                8.Копие от сертификата, издаден от застрахователя, за удостоверяване на наличието на договор за задължителна застраховка, съгласно чл.42, ал.1, т.т. 1, 2, 3 от Закона за туризма; чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №24/01.11.2002 г. за приемане на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора, обнародвана в ДВ, бр.106/12.11.2002 г.;

                9.Комплект от задължителните документи за участник, съгласно изискванията по чл.28, ал.2 от Закона за туризма.

                (7).Организирането и провеждането на абитуриентските балове се осъществява от:

                1. ПС

                2. Класни ръководители;

                3. Отговорници по класове;

                4. Родител.

(8).Директорът на училището издава заповед за командироване на ръководителите до обектите на екскурзията, като финансовите разходи по командировката се разпореждат съгласно договорените условия.

                (9). Ръководителят осигурява, а Директорът утвърждава участието на лица, служебно ангажирани с безопасността на учениците, с грижите за тяхното здраве при провеждане на дейностите.

                (10). При организиране на ученически отдих, туризъм, спорт, масови извънкласни дейности, абитуриентски балове и др. Директорът писмено уведомява органите на изпълнителната власт, МВР и др. и осигурява тяхното съдействие, съобразно пълномощията им за осигуряване реда и сигурността на учениците.

                (11).Най- късно 7 работни дни преди насрочената дейност пълния комплект от документите се представя в РИО на ресорния експерт за координация и съгласие.

Р А З Д Е Л   V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ОБЩЕЖИТИЕТО

                Чл 141.Приема на учениците става по писмено заявление до Директора на училището. Когато кандидатите са повече от броя на местата, приемането се извършва в зависимост от материалното и социално положение на ученика и семейството му.

                Чл.142.(1) Право на ползване на общежитие имат учениците, които имат постоянно местоживеене извън Варна.

                (2). Заявление за настаняване на общежитие се подават при записването на учениците. Учениците се настаняват със заповед на Директора за интервала: 15.09.-30.06.

                Чл.143. Правилата, редът, режимът и поведението на учениците в общежитието се определят от Правилника за вътрешния ред, който се приема от Педагогическия съвет.

                Чл.144. Конкретното ръководство и управление на общежитието се осъществява от Съвет на възпитателите, в който се включват и представителите на учениците от общежитието/отговорници на групите/.

                                                                                                       РАЗДЕЛ VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ   

Правата и задълженията на родителите са определни в ППЗНП, чл.140и.Училището осъществява процеса на подготовка , обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(1) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището ;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(2) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, правилника за ЗБУТ, дневния режим на институцията.

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗДЕЛ І

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

                Чл.145.(1) Задължителната документация в училището и срокът за нейното съхранение са:

                1.Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст- 5 години;

                2.Сведение за организацията на дейността в училището за учебна година /списък-образец № 1/-5 години;

                3.Дневник за всяка паралелка и класьор с извинителни бележки (медицинска бележка, уведомително писмо от родител/                      настойник или спортен клуб) -5 години;

            4.Темата на урока за взетите часове се вписва в дневника на класа от учителя със син или черен химикал;

                5.Лични картони на учениците от VІІІ до ХІІІ клас-постоянни;

                6.Протоколи от изпитите-постоянен;

                7.Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация-постоянен;

                8.Входящ и изходящ дневник -5 години;

                9.Книга за регистриране заповедите на Директора и приложените заповеди към нея -5 години;

                10.Книга за контролна дейност в училището-5 години;

                12.Книга за протоколите от заседанията на Педагогическия съвет-постоянен;

                13.Инвентарна книга и отчетни и счетоводни форми-срок, съгласно Закона за счетоводството;

                14.Книга за санитарното състояние-5 години;

                15.Книга за регистриране на даренията-постоянен;

                (2). Документите от ал.1, т.1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8 и 15 се водят по образци, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката.

                (3). В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с дейността на училището.

                (4) Копие от характеристиката на ученика в края на всяка учебна година, при преместване на ученика в друго училище, както и  за завършена степен на образование се съхранява в архива на училището, прикрепена към личния картон на ученика.

                Чл.146.(1) Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, дипломата за средно образование, свидетелството за професионална квалификация, удостоверението за професионално обучение и дубликатите на диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност се издават по образци, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката и се заверяват от Директора на училището.

                (2). За издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас, свидетелство за правоспособност и удостоверение за професионално обучение, се ползва утвърден от МОМН образец, като се изписва “дубликат” и се удостоверява с подписа на Директора и печата на училището.

РАЗДЕЛ ІІ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ПГХиХВТ “Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”-ГР.ВАРНА

 Библиотеката при ПГХиХВТ обслужва ученици, преподаватели и служители на гимназията. Ползването на копирните услуги в библиотеката се заплаща по фиксирани цени за годината.

                При регистрирането си като читатели на библиотеката същите трябва да спазват следните условия:

                1.Ползването на библиотеката от ученици, учители и служители да става срещу такса от 2 лева, която след завършване на учебната година не се връща.

                2.Предвид НЕАКУРАТНОСТТА НА ВЪНШНИТЕ ЧИТАТЕЛИ през новата учебна година библиотеката спира обслужването им /външни учители и близки на наши учители и служители/.

                3.Учениците за самостоятелно обучение от училището ползват библиотеката за учебната година, заплащайки такса от 5 лева, която не се връща. При заемане на литература за дома заплащат депозит от 15 лева, който след издължаване се връща.

                4.Ученици от други училища заплащат такса от 1 лев при ползване на справочния фонд на библиотеката.

                5.Читателите имат право да ползват следните услуги:

·          да заемат библиотечни материали за дома или читалнята;

·          да ползват справочния апарат на библиотеката;

·          да получават библиографски справки /устни и писмени/ съобразно срока на изработване, като устните са за деня на ползването, а писмените-за три дни.

6.Срокът за ползване на художествена литература е:

·          ученици, заели художествена литература трябва да се издължат в срок от 20 дни;

·          учителите могат да ползват художествена литература за срок от 3 месеца, като броят им да не надхвърля 3 заглавия;

·          заетата учебна литература (учебници, сборници и помагала) да се връща не по-късно от 30 юни на текущата учебна година.

7.Справочни и ценни издания могат да се ползват само в читалните.

8.Не се разрешава едно лице да заема библиотечни материали за друг читател.

9.При забавяне на библиотечните материали повече от установения срок на

Правилника, читателят се санкционира с глоба от 2 лева.

                10.Ако читателят е повредил или изгубил библиотечни материали той е длъжен да ги замени с идентични такива или да ги заплати на пазарната им цена за момента.

                11.Учениците, ползващи общежитието, при напускане или преместване да представят бележка за издължена литература към библиотеката с подпис от възпитателя, отговорящ за групата.

                12.За пропуснати ученици, учители или служители без обходен лист при преместване, дипломиране или напускане, отговорността поема служебното отговарящо лице /секретар, възпитател/.

ГЛАВА ПЕТА

ОБЩЕЖИТИЕ

                Чл.147. Редът, правата и задълженията на работещите и живущите в общежитието се урежда с Правилник за вътрешния ред в общежитието, който се изготвя в съответствие с Правилника за вътрешния ред на ПГХиХВТ и е неразделна част от него.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld